Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Coördinator Pilootproject Waasland
Omschrijving:

Jouw functie:

 

Als projectcoördinator sta je in voor de aansturing en uitvoering van het projectplan. Je wordt daarbij aangestuurd door een trekkersgroep ( de RvB van het pilootproject); dit is tevens de instantie waaraan je rapporteert over de projectvoortgang.

Het projectplan omvat 43 acties, die zullen worden uitgevoerd door operationele teams, die naargelang de actiematerie een andere samenstelling kunnen hebben. Je zal instaan voor het initiëren van de acties ( dit impliceert het maken van concrete werkafspraken  met de teams over de uit te voeren acties), de opvolging ervan en desgevallend voor de bijsturing van de acties.

 

Je bevoegdheden:

 

-je initieert en coördineert de verschillende acties op basis van de in het Projectplan uitgestippelde planning en timing;

-je bereidt het agenda en de stukken voor ten behoeve van de trekkersgroep en de stuurgroep van het Pilootproject;

-je zorgt voor informatie en inspiratie binnen en buiten het project mbt. de onderscheiden acties;

-je informeert de beheersstructuur over de projectvoortgang en over de resultaten van de zelfevaluatie;

-je houdt planmatig rekening met de vastgelegde milestones inzake de zelfevaluatie

-je stemt af met het wetenschappelijk consortium FAITH inzake de (kwaliteit )van de succes-indicatoren ;

-je vertegenwoordigt het pilootproject bij  de overheden;

-je neemt deel aan nationaal overleg,  vorming en intervisie-momenten;

-je speelt in en anticipeert op mogelijke signalen waar het dreigt mis te lopen in de uitvoering van het Projectplan;

-je vervult de rol van verbindend figuur tussen de beheersstructuur en de operationele werkgroepen en teams die op het terrein de acties uitvoeren;

-je maakt overzichtelijke powerpoints voor diverse doelpublieken en zorgt voor externe promotie van het project;

-je stuurt ook je collega’s aan van het team integratiemanagement ,bestaande uit een financieel deskundige en een verantwoordelijke voor data-beheer.

 

Resultaatgebieden:

 

*Projectleiding:

-je hebt de leiding over het team integratiemanagement;

-je hebt de leiding over de globale projectuitvoering ( dus ook over de operationele werkgroepen)

*Coördinatie projectplan:

-je initieert, coördineert de acties uit het Projectplan en stuurt bij op basis van de signalen uit het werkveld;

-je houdt permanent rekening met de uitgestippelde planning en de timing van de acties.

*Brugfunctie:

-je vervult een communicatieve brugfunctie tussen de stuurgroep/de trekkersgroep van het Pilootproject en de Overheden.

-je vervult een communicatieve brugfunctie tussen de operationele werkgroepen/teams en de beheersstructuur; je zorgt voor feedback-uitwisseling tussen beide niveaus.

*Voortgangsmonitoring en kwaliteitsevaluatie:

-samen met de data-beheerder zorg je voor een systeem van opvolgbare kwaliteitsindicatoren;

-je zorgt tevens voor de nodige continuïteit van de gedefinieerde kwaliteitsmetingen tijdens de uitvoering van de acties

-je helpt de teams om in het kader van hun routine-registratie ook de meting van de specifieke kwaliteitsindicatoren mbt. de acties uit het projectplan mee op te nemen.

*Netwerkfunctie:

-je onderhoudt de netwerken en het commitment mbt.geïntegreerde zorg bij de uitvoerende zorgteams.

 
Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

Functiespecifieke kennis/vaardigheden/vereist diploma en ervaring:

 

-je beschikt over een masterdiploma of een gelijkwaardig niveau door ervaring; je hebt een bijzondere affiniteit 

 en ervaring met welzijns-en gezondheidszorg;

-je hebt ervaring met projectwerking en projectmanagement;

-kennis van methodologie en statistiek strekken tot aanbeveling;

-je beschikt over vergadertechnische bekwaamheid;

-basiskennis inzake databeheer en basiskennis inzake de financiering van de gezondheids-en welzijnszorg strekken tot aanbeveling;

-je beheerst de courante ICT-toepassingen;

-je gaat uitdagingen in een omgeving, waarin change management vereist is, niet uit de weg; je kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat.

 

Gedragscompetenties:

 

-organiseren en implementeren: je munt uit in het organiseren en uitvoeren van implementatieplannen. Je coördineert acties, tijd en middelen om de doelstellingen te bereiken conform de planning.Je kan goed werken onder tijdsdruk, getuigt van een efficiënte en doordachte projectaanpak en je kan inspelen op wijzigende omstandigheden;

 

-voortgangscontrole: je bewaakt de voortgang in de tijd en de kwaliteit van de projectprocessen;

 

-samenwerken en motiveren: je weet een gezamenlijk resultaat af te leveren op het niveau van de verschillende teams waarmee je samenwerkt en je motiveert en sensibiliseert de medewerkers;

 

-netwerking: je ontwikkelt en bestendigt de relaties en netwerken zowel intern binnen de werking van het Pilootproject als extern naar andere relevante actoren; je munt uit in het leggen van nieuwe contacten die voor het slagen van het project nuttig en noodzakelijk zijn.

 
-mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je hebt een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en je hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep;
 
-zelfstandigheid: je toont initiatief, onderkent opportuniteiten en onderneemt acties uit eigen beweging;
 
-klantgerichtheid: je hebt oog voor het dienen van het algemeen belang en je reageert adequaat op de legitieme behoeften van de verschillende ( interne en externe) klanten. Je stelt je diplomatisch op en kan constructief omgaan met weerstand.
 
-resultaatgerichtheid: je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het halen van de doelstellingen.
 
-betrouwbaarheid: je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, gelijke behandeling ,correctheid en transparantie  én respect voor de privacy. Je komt afspraken na en neemt verantwoordelijkheid op.
 

Aanbod:

-een dynamische-, innoverende werkomgeving in teamverband met een uitdagend en gevarieerd takenpakket;

-een contract  van 4 jaar;

-een marktconform salaris;

-bediendestatuut.

Plaats:Waasland
Contactpersoon: Laurent Bursens
laurent.bursens@gmail.com

Sollicitatieprocedure:

We verwachten je kandidatuur met motivatie en CV uiterlijk op 15/12/2017 via mail op info@pilootprojectwaasland.be.

De selectieprocedure voorziet:

-preselectie door leden van het dagelijks bestuur op basis van de ingezonden kandidaturen;

-interview en assessment  van weerhouden kandidaten door een externe firma;

-de op basis van het assessment geselecteerde kandidaten zullen finaal uitgenodigd worden 

voor een interview met de leden van het dagelijks bestuur van het Pilootproject.

 

De ingediende kandidatuur  van het Pilootproject geïntegreerde zorg chronisch zieken Waasland zal finaal in de loop van december 2017 beoordeeld worden door de Overheid. 

Het resultaat van de beoordeling zal bekend zijn op 18/12/2017. Bij goedkeuring zal het project  vervolgens  vanaf 2/01/2018 van start kunnen gaan. Derhalve zal de toekenning van de functie pas definitief kunnen gebeuren  na de goedkeuring van het project.

 

De geïnteresseerde kandidaten kunnen op de website www.integreo.be een beknopte infofiche vinden over het Pilootproject Waasland; bij eenvoudige aanvraag via mail kunnen de kandidaten tevens het volledige projectdossier toegestuurd krijgen ( laurent.bursens@gmail.com).

 

Uiterste sollicitatiedatum: 15-12-2017
Bijkomende informatie:

Context van de functie:

 

De overheden van ons land hebben een oproep gedaan tot het indienen van locoregionale pilootprojecten inzake geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.Een meer efficiënte aanpak voor een betere gezondheid van chronisch zieken vereist een meer multidisciplinaire –en gecoördineerde aanpak en een betere communicatie tussen zorgactoren en binnen zorgteams teneinde meer zorgcontinuiteit te realiseren.

De pilootprojecten starten vanaf 1/1/2018 en hebben een doorlooptijd van 4 jaar. Bij het Pilootproject Waasland gaat het om een doelregio van 8 gemeenten binnen de zorgregio Waasland samen goed voor een bevolkingsaantal van 243.000 inwoners. Deze regio telt meer dan 22.000 personen met een chronische aandoening. Het bij de overheden ingediende projectplan  wordt gedragen door 55 zorgpartners ( gezondheids-en welzijnsdiensten en kringen van beroepsbeoefenaars.

Voor nadere informatie over de projectoproep verwijzen we naar de overheidswebsite: www.integreo.be.

 

Beschikbaarheid:

 

De streefdatum inzake beschikbaarheid is  2/1/2018.

 

Functieprofiel Coördinator Pilootproject Waasland.docx
Website:www.integreo.bepowered by Curiousgroup