Trajectcoördinatie

 

 

  

 

Alle actuele info over RADAR vindt u op onze nieuwe website:

 

 

www.RADAR.be

 

 

 

 

 

 

 

Trajectcoördinatie RADAR

 

Wat?

 

Organiseren, coördineren en opvolgen van overleg met het kind/de jongere, ouders en diens netwerk (belangrijke anderen, school, hulpverlening, consulent, …) vanuit een meervoudige partijdigheid. Er wordt maximale betrokkenheid van alle actoren nagestreefd, o.a. bij het bepalen van het aantal en de frequentie van de samenkomsten.

 

 

Door naar elkaar te luisteren en samen na te denken, proberen we een traject op lange termijn uit te bouwen, de hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere af te stemmen en aanwezige krachtbronnen te versterken. We zoeken naar een integrale aanpak en er worden concrete afspraken gemaakt over hoe het kind/de jongere in de toekomst best kan ondersteund worden en door wie.

 

 

Wie?

 

De trajectcoördinator voor het netwerk RADAR is Frea Lauwaert.

Er is nauwe afstemming binnen het netwerk RADAR (o.a. netwerkcoördinatoren en de drie programma’s) én daarbuiten (o.a. integrale jeugdhulp,…).  

 

Wanneer?

 

Als het zorgtraject van kinderen/  jongeren (0-18) met een (vermoeden van) psychische/ psychiatrische problematiek is vastgelopen of dreigt vast te lopen én wanneer er nood is aan overleg met alle betrokkenen. Het gaat om complexe situaties waarbij vaak sprake is van een lange hulpverlenings- geschiedenis, betrokkenheid van diverse intersectorale partners en een combinatie van moeilijkheden en noden op verschillende vlakken. 

 

Wat mag je verwachten?

 

Faciliteren van vastgelopen zorgtrajecten over de verschillende RADAR- programma’s heen én daarbuiten, in afstemming met o.a. cliëntoverleg/ bemiddeling Integrale Jeugdhulp, casusoverleg Agentschap Jongeren- welzijn, … .

 

Aanmelden

 

Iedereen kan telefonisch aanmelden bij de trajectcoördinator. Klik hier voor contactgegevens.

Toestemming van het kind/de jongere (vanaf 12 jaar) en/of ouders/voogd is vereist.  

 

Meer info // Downloads

 

Beschrijving
Download
Schematische voorstelling Trajectcoördinatie Mindmap
Info Trajectcoördinatie op één A4 A4

 powered by Curiousgroup