Drugbehandelingskamer Gent

De Drugbehandelingskamer is een gespecialiseerde kamer bij de rechtbank van eerste aanleg, waarbinnen drug­­dos­siers en dos­siers met druggerelateerde feiten waarbij verslaving aan de basis van de feiten ligt, worden gecentraliseerd.

Binnen deze kamer zijn openbaar ministerie en rechter gespecialiseerd in de drugmaterie; bij elke zitting is ook een verbindingspersoon uit de hulpverlening (de "liaison hulp­verlening") aanwezig. Die kan de beklaagde/cliënt bijstaan bij het vinden van de meest geschikte hulp­verlenings­vorm en kan helpen bij de reali­sa­tie van een door­ver­wijzing. Debeklaagde/cliënt verschijnt gedurende 6 tot 10 maanden regelmatig terug voor de drugbehande­lings­kamer en rapporteert over zijn vorderingen. Op het einde van de rit kunnen de straf en de even­tu­eel op te leggen voorwaarden op maat worden toegepast.

In maart 2008 werd het eerste samenwerkingsprotocol van het pilootproject voor een drugbehan­delings­kamer in Gent ondertekend. De rol van liaison werd gefinancierd door de toenmalige federale minister van justitie Vandeurzen. De minister stelde gedurende twee jaar financiële middelen ter beschikking voor de loon- en werkingskosten van de liaison. Onder meer met het oog op het waar­borgen van de continuïteit, werd bewust gekozen om met twee halftijdse medewerkers te werken. Deze stonden aanvankelijk beiden op de loonlijst van FOD Justitie en werden gedetacheerd naar de drughulpverlening via PopovGGZ. Het pilootproject werd in deze constellatie meermaals gunstig geëvalueerd en verlengd.

Eind 2015 liep de financiering vanuit justitie evenwel ten einde, omwille van ondui­delijkheid over de bevoegd­heid: is dit nu federale of Vlaamse materie? In dialoog tussen de federale minister van Justitie Geens en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen, werd beslist dat Vlaanderen het initiatief zou nemen. Er werden door minister Vandeurzen projectmiddelen voorzien (aanvankelijk van 1/12/2015 tot 30/11/2016, ondertussen verlengd tot 30/11/2018); beide halftijdse liaisons werden vanaf 1 januari 2016 officieel in dienst genomen door PopovGGZ.

Het project wordt opgevolgd door het Netwerkcomité Illegaal Middelenmisbruik. Daarnaast wordt vanuit het Netwerkcomité en vanuit PopovGGZ ook geparticipeerd aan een overkoepelende stuurgroep justitie-hulpverlening, waarin alle betrokken projectpartners vertegenwoordigd zijn.

 

Meer info:

Véronique Hauglustaine

Liaison Hulpverlening DBK Gent

0476 88 50 37

elke werkdag van 9u tot 17u

veronique.hauglustaine@popovggz.be

Maarten Capiau

Liaison Hulpverlening DBK Gent

vanaf 1 september 2017

maarten.capiau@popovggz.be